KWALITEIT DOOR KENNIS EN ERVARING

(Gepubliceerd op 1 mei 2017)

Hoge Raad beoordeelt correctie privé gebruik auto

Op 21 april jl heeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid verschaft op een aantal vragen inzake de btw-correctie over het privé gebruik van auto’s vanaf medio 2011 tot heden. Deels zullen de arresten bij veel belastingplichtigen teleurstellen. Maar er lijken in de arresten ook positieve mogelijkheden te worden bevestigd. Wat heeft de Hoge Raad nu bevestigd?

· De intrekking van de oude forfaitaire methode per 1 juli 2011 leidt niet tot een onverschuldigde betaling over het tweede half jaar van 2011;

· Als een werknemer voor zijn privé gebruik aan de werkgever een (te lage) vergoeding heeft betaald, is het toegestaan om een aftrekbeperking te hanteren. Er moet dan wel rekening worden gehouden met de reeds over de vergoeding afgedragen omzetbelasting;

· De verplichting dat de werkgever btw verschuldigd is over de normale waarde van de terbeschikkingstelling, indien hij aan zijn werknemer een te lage vergoeding in rekening brengt is niet in strijd met de Europese btw-richtlijnen;

· De plaatsing van de wetswijziging in het Staatblad op 29 december 2011 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 is toegestaan, omdat de staatssecretaris het voornemen tot wijziging al op 17 juni 2011 via een persbericht kenbaar had gemaakt;

· Toepassing van een (te hoge) forfaitaire correctiemethode is toegestaan, omdat belastingplichtigen de keuze hebben om de correctie te maken op basis van het forfait of op basis van werkelijk gebruik en werkelijke kosten;

· Toepassing van een forfaitaire correctiemethode over de catalogusprijs inclusief BPM is toegestaan, omdat belastingplichtigen de keuze hebben om dit forfait dan wel de wettelijke methode te gebruiken;

· Koppeling van het verlaagde forfaitaire tarief van 1,5% aan de periode waarin de auto in gebruik is genomen in plaats van de leeftijd van de auto is toegestaan;

· Een verschillende fiscale behandeling voor lease-auto’s en eigen auto’s van de werkgever is toegestaan;

· Voor de bepaling van de verhouding tussen privé en zakelijk gebruik is een sluitende kilometeradministratie geen vereiste. Er kan ook worden geoordeeld op basis van aanwezige omstandigheden, zoals de aard van het bedrijf, de functie van de werknemer en statische gegevens, mits aan de hand van omstandigheden aannemelijk kan worden gemaakt dat die statistische gegevens in het specifieke geval bruikbaar zijn.

Wat nu dus nog open staat is, dat het Gerechtshof Den Bosch in twee zaken onderzoek zal moeten doen naar de omvang van het privé gebruik, waarbij zij dus de aard van de omstandigheden zal moeten meewegen. Hopelijk geeft het oordeel van het Gerechtshof hierbij duidelijke richtlijnen, zodat er voor belastingplichtigen meer duidelijkheid en rechtszekerheid ontstaat. Een feitenbeoordeling dus, die naar onze mening niet kan leiden tot een definitieve afwijzing van het gebruik van correcte statische gegevens.

Welke mogelijkheden zijn er nu nog voor belastingplichtigen?

Indien een ondernemer heeft gecorrigeerd op basis van het 2,7%-forfait én hij heeft ter behoud van rechten tijdig bezwaar aangetekend tegen zijn btw-aangiften, dan kan hij naar onze mening de afgedragen omzetbelasting (deels) terugvorderen, indien hij aan de hand van de voor hem aanwezige omstandigheden of correcte statische gegevens aannemelijk kan maken, dat deze gegevens leiden tot een lagere btw-correctie. Als hij geen bezwaarschriften heeft ingediend, dan kan er altijd voor de toekomst op worden geanticipeerd. Graag helpen wij u bij het vaststellen en onderbouwing van een lager percentage en overleg met de Belastingdienst om het lagere percentage af te stemmen.