KWALITEIT DOOR KENNIS EN ERVARING

(Gepubliceerd op 25 september 2017

Prinsjesdag 2017

Op 19 september jl. heeft het kabinet de Belastingplannen 2018 openbaar gemaakt. De hierin opgenomen wetsvoorstellen zijn nog niet definitief, zodat zij nog kunnen worden aangepast, maar het lijkt toch zinvol om hier alvast rekening mee te houden. Hierna behandelen wij de belastingplannen die betrekking hebben op de omzetbelasting en BPM.

Landbouwregeling

Vorig jaar maakten wij op onze website al melding van het voornemen om de BTW-landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. In de Belastingplannen 2018 is dit voornemen omgezet in een definitief besluit. Per 1 januari a.s. zal de landbouwregeling vervallen. Hierdoor zullen landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers over hun ondernemersactiviteiten omzetbelasting in rekening moeten brengen. Daar tegenover verkrijgen zij vanaf dat moment recht op aftrek van inkoop-btw. Voor zover zij in het verleden geen inkoop-btw hebben afgetrokken op investeringsgoederen bestaat de mogelijkheid om per 1 januari a.s. in één keer aftrek te claimen van inkoop-btw die volgens de herzieningsregels nog niet is verbruikt. Wij helpen u graag bij het vaststellen van deze btw-teruggaaf.

Omdat deze ondernemers recht verkrijgen op aftrek van inkoop-btw is het niet meer nodig om bepaalde diensten aan deze ondernemers onder het verlaagde btw-tarief te laten vallen. Deze diensten zullen daarom per 1 januari 2018 onder het algemene btw-tarief gaan vallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om diensten door agrarische loonbedrijven, belastingadviesdiensten en de levering van broedeieren.

Medicijnen

Dit jaar heeft de Hoge Raad bevestigd, dat producten (medicijnen) die het herstel en de instandhouding van de gezondheid van de mens, zoals zonnebrandcrème en tandpasta, onder het verlaagde btw-tarief vallen. Omdat dit naar de mening van de wetgever onbedoeld was, is de definitie van medicijnen verder aangescherpt. Vanaf 1 januari a.s. is het verlaagde btw-tarief alleen nog van toepassing op medicijnen waarvoor een handelsvergunning als bedoeld in de Geneesmiddelenwet is afgegeven, of voor medicijnen die daarvan expliciet zijn uitgesloten.

Btw-tarief internationale zee- en luchtvaart

Op last van de Europese Commissie zal het 0% btw-tarief op leveringen en diensten aan zeeschepen per 1 januari a.s. worden beperkt. De schepen en vliegtuigen moeten daadwerkelijk worden gebruikt op volle zee (recentelijk in het nieuws geweest m.b.t. de veerdiensten naar de Waddeneilanden) en in de internationale lichtvaart.

Aansprakelijkheid Pand- en hypotheekhouders en executanten

Momenteel boeken pand- en hypotheekhouders en executanten de opbrengsten van verkopen veelal geheel (inclusief de ontvangen omzetbelasting) af op hun openstaande vorderingen. De aldus verschuldigde omzetbelasting kan dan veelal niet meer worden afgedragen aan de Belastingdienst, waardoor laatstgenoemde feitelijk een deel van de openstaande schulden betaalt. Om dit te voorkomen, worden pand- en hypotheekhouders en executanten aansprakelijk gesteld voor de afdracht van de ter zake verschuldigde omzetbelasting.

BTW-herziening op kostbare diensten

Eerder hebben wij in onze berichtgeving over dit onderwerp medegedeeld, dat het kabinet voornemens was om per 1 januari a.s. regels voor herziening op kostbare diensten in te voeren. In de belastingplannen voor het komende jaar is dit onderwerp niet opgenomen. Of hieruit kan worden geconcludeerd, dat het kabinet hiervan afziet is momenteel lastig in te schatten.

Verhoging laag BTW-tarief

Onlangs is veel aandacht besteed aan het voornemen van de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet, om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 8%. Over dit aspect wordt niet gesproken in de belastingplannen, omdat dit nog slechts een onderhandelingspunt in de kabinetsformatie is. Desondanks moet dit punt wel de aandacht houden.

BPM

Momenteel dient bij de vaststelling van de verschuldigde BPM bij ombouw van een motorrijtuig naar personen- of bestelauto gebruik te worden gemaakt van de afschrijvingstabel die bij de Wet BPM hoort. Vanaf 1 januari a.s. mag ook gebruik worden gemaakt van de afschrijving op basis van de werkelijke waarde. Dit kan voordeliger zijn als een auto een extreem hoge afschrijving heeft of als hij bijvoorbeeld schade heeft. Deze regel gaat ook gelden als een bestelauto, die is verkregen met een vrijstelling BPM, binnen vijf jaren na registratie niet meer voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden.